Kişisel Verilerin Korunması

İLBAK TURİZM İŞLETMELERİ VE YATIRIM A.Ş. AYDINLATMA METNİKİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME


İlbak Turizm İşletmeleri ve Yatırım A.Ş. (“Şirket” veya “Otel”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Şirket’in koruması altındadır. Kişisel veriler, İlbak Turizm İşletmeleri ve Yatırım A.Ş. tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı uygun olarak işlenmektedir.

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

A- WEB SİTESİ KULLANICILARI (ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ)


A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir;

 • Kimlik Bilgileri: Ad, soyad;
 • İletişim Bilgileri: Telefon no, e-posta adresi, adres;
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri.
A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 • Kullanıcılar tarafından yöneltilen talep ve önerilerin değerlendirmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.


A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin A.II. başlığı altında yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

A.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

B- FİZİKSEL ZİYARETÇİLER


B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Otelimizi ziyaretiniz kapsamında, ad soyad, TCKN, telefon, e-posta adresi, araç plaka bilgileri, ziyaretçi giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları; kablosuz internet erişimi talebiniz olması halinde ise, IP adresi, internet giriş-çıkış log kayıtları bilgileriniz işlenmektedir

B.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, Otelimizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

 • Otel içerisinde güvenliğin sağlanması ve gerekli önlemlerin alınması,
 • Suç ya da hukuka aykırılık durumunda yetkili mercilere bilgi verilmesi,
 • Ziyaretçilerimizin kablosuz internet ağından faydalanmasının sağlanması,
 • Ziyaretçi kayıt defterinin tutulması.


B.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında B.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği yurt içindeki adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ve talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

B.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz, Otelimizi ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Otel’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Otel’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


C- TEDARİKÇİ YETKİLİSİ


C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, pasaport numarası, askerlik durum bilgisi, TCKN, vergi numarası, uyruk, anne ve baba adı, imza,
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP),
 • Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, bordro bilgileri, sicil numarası, eğitim seviyesi, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, ücret/yan hak ya da menfaate ilişkin bilgiler, performans ve kariyer gelişimine ilişkin bilgiler, profesyonel/kişisel yetkinlikler, disiplin soruşturması, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, sicil numarası,
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş ve talep bilgisi, fatura-senet-çek bilgileri,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV kayıtları, tesislere giriş ve çıkış kayıtları,
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, IP adresi, log kayıtları,
 • Finans Bilgileriniz: Banka, hesap ve kart bilgileri, fatura ve borç bilgisi, tahsilat riski bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, gelir seviyesi bilgisi, banka hesabı bilgileri,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, diploma bilgileri, gidilen kurs bilgileri, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf, görüntü kayıtları, video kayıtları, ses kayıtları,
 • Fiziksel Bilgileriniz: Kilo, boy ve beden ölçüsü bilgileriniz, ayakkabı numarası,
 • Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz: Kişisel sağlık verileri, kan grubu bilgileri, engellilik durumu bilgileri, parmak izi verileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, engellilik durumuna ait bilgiler.


C.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Mal ve hizmet ihtiyacının karşılanması,
 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Geçici personel ihtiyacının karşılanması,
 • Personel eğitim süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yan hak ve menfaat tahsis edilmesi,
 • Geçici personellerin mesai giriş ve çıkış sürecinin yürütülmesi,
 • Bilgi işlem süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Saha denetimlerinin yapılması,
 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
 • İhale süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Vekaletname düzenlenmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.


C.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu İşbu Aydınlatma Metni’nin C.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, yurtiçi iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza, yurtiçi topluluk şirketlerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza ve bankalara; yurt dışındaki; iş ortaklarımıza, yurtdışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza, topluluk şirketlerimize aktarılabilmektedir.

C. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Şirket, kişisel verilerinizi tedarik hizmeti aldığımız ve iş sözleşmenizin tarafı olan firmadan, Şirketimizde görev almanız sırasında doğrudan sizlerden, iş ortaklarımızdan veya yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 6. 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.


D- İŞ ORTAĞI YETKİLİSİ


D.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, pasaport numarası, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, TCKN, vergi numarası, uyruk, anne ve baba adı, imza;
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP),
 • Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, bordro bilgileri, sicil numarası, izin durumu bilgileri, eğitim bilgileri, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, ücret/yan hak ya da menfaate ilişkin bilgiler, performans ve kariyer gelişimine ilişkin bilgiler, profesyonel/kişisel yetkinlikler, disiplin soruşturması, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, sicil numarası,
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler,
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş ve talep bilgisi, fatura-senet-çek bilgileri,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV kayıtları, tesislere giriş ve çıkış kayıtları,
 • Risk Yönetimine İlişkin Bilgileriniz: Ticari/Teknik/İdari/ risklerin yönetilmesi için istenen bilgiler,
 • Finans Bilgileriniz: Banka, hesap ve kart bilgileri, fatura ve borç bilgisi, tahsilat riski bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, gelir seviyesi bilgisi,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi, diploma bilgileri, gidilen kurs bilgileri, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf, görüntü kayıtları, video kayıtları, ses kayıtları,
 • Fiziksel Bilgileriniz: Kilo, boy ve beden ölçüsü bilgileriniz, ayakkabı numarası,
 • Aile Yakını Bilgileriniz: Aile yakını kimlik ve iletişim bilgileri,
 • Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz: Sağlık verileriniz, biyometrik verileriniz, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz, siyasi düşüncesini belirten bilgiler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği bilgileriniz.


D.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Şirket ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Acente ve kurumlara ziyaretlerin gerçekleştirilmesi,
 • Potansiyel acentaların ve kurumların tespit edilmesi,
 • Acenta ve kurumlarla sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Acenta ve kurumlara teklif gönderilmesi,
 • Acenta ve kurumlar tarafından iletilen isim listelerine dair rezervasyonun yapılması,
 • Komisyonla çalışan kuruluşların faturalarının ödenmesi,
 • Dava dosyalarının denetim sürecine dahil edilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Dava ve icra takibi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi,
 • İhalelere katılım sağlanması,
 • İhtarnamelerin tebliğ alınması,
 • Maaş ve üçüncü kişi haciz ihbarnamelerinin tebliğ alınması,
 • Marka ve patent alınması süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Vekaletname düzenlenmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.


D.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu İşbu Aydınlatma Metni’nin D.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yurtiçi iş ortakları, yurtiçi tedarikçiler, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, topluluk şirketleri; yurtdışı iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yurtdışı topluluk şirketlerine aktarılabilmektedir.

D. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Şirket, kişisel verilerinizi tedarik hizmeti aldığımız ve iş sözleşmenizin tarafı olan firmadan, Şirketimizde görev almanız sırasında doğrudan sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 6. 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.


E- MÜŞTERİLER


E.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Otelimiz ile ilişkiniz kapsamında aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenebilmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, medeni durum bilgisi, pasaport numarası, TCKN, vergi numarası, uyruk, anne ve baba adı, imza,
 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası,
 • Hukuki işlem bilgileriniz: Dava dosyasındaki bilgiler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV kayıtları, tesislere giriş ve çıkış kayıtları,
 • Finans Bilgileriniz: Banka hesap ve kart bilgileri, fatura ve borç bilgisi, tahsilat riski bilgileri, kredi ve risk bilgileri, gelir seviyesi bilgileri, malvarlığı bilgileri,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi,
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş bilgisi, talep bilgisi, fatura, senet, çek bilgileri,
 • Memnuniyet ve Pazarlamaya İlişkin Bilgileriniz: Konaklama tercihlerinize yönelik bilgiler,
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP Adresi Bilgileri, şifre ve parola bilgileri, internet giriş-çıkış bilgileri, log kayıtları,
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız: Fotoğraf, görüntü kayıtları, video kayıtları, ses kayıtları,
 • Araç Bilgileriniz: Araç plaka bilgileriniz,
 • Özel Nitelikli Verileriniz: engellilik durumuna ait bilgileriniz.


E.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Otelimiz ile ilişkiniz kapsamında kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • Misafirlerimize en iyi şekilde hizmet vermek ve müşteri memnuniyeti sağlamak,
 • Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Kimlik bildirim sistemi işlemlerinin yapılması,
 • Konaklama giriş işlemlerinin yürütülmesi,
 • Kimlik Bildirme Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik uyarınca siz misafirlerimiz tarafından doldurulan Konaklama Belgesini Konaklama Kayıt Defterine kaydedilmesi süreci,
 • Ödeme işlemlerinin yürütülmesi,
 • E-fatura sürecinin yürütülmesi,
 • Talep üzerine transfer işlemlerinin yürütülmesi,
 • Memnuniyet anketi uygulamasının yürütülmesi,
 • Talep ve şikayetlerinin takip edilmesi,
 • Konaklama sırasında yapılan ekstraların kaydedilmesi,
 • Konaklama süresince tercihlerinize yönelik özel isteklerin kaydedilmesi,
 • Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Vale ve otopark hizmetlerinin verilmesi,
 • Bütün sunucuların günlük yedeklerinin alınması,
 • Konaklama süresince internet hizmeti verilmesi,
 • Satışların planlanması ve raporlanması,
 • Rezervasyon konfirmasyon dokümanlarının gönderilmesi,
 • Online rezervasyon işlemlerinin yürütülmesi,
 • Kayıp ve çalıntı eşya süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Günlük oda listelerinin düzenlenmesi,
 • Otelimizde gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almak,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Yasal mercilerden gelen taleplerin karşılanması,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.


E. III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin E.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve yetkililerine, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza, topluluk şirketlerimize yurt dışındaki; iş ortaklarımıza, yurtdışındaki tedarikçilerimize, topluluk şirketlerimize aktarılabilmektedir.

E. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Otelimiz ile olan ilişkiniz doğrultusunda kişisel verileriniz doğrudan sizlerden, iş ortaklarımızdan, tedarikçilerimizden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta ya da CCTV aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 6, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Açık rızanın alınması,
 • Otelimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


Özel nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanızın bulunmasına dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

F- POTANSİYEL MÜŞTERİLER


E.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Otelimiz ile ilişkiniz kapsamında, Şirketimiz tarafından siz misafirlerimizin aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı,
 • İletişim Bilgileriniz: E-posta, telefon numarası,
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi.


E.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Otelimiz ile ilişkiniz kapsamında, elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet ve ürünlere yönelik teklif sürecinin yürütülmesi,
 • Tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi,


E. III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin E.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve yetkililerine aktarılabilmektedir.

E. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Otelimiz ile olan ilişkiniz doğrultusunda kişisel verilerinizi doğrudan sizlerden, iş ortaklarımızdan, tedarikçilerimizden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 • Açık rızanın alınması,
 • Otelimizin hukuki yükümlülüğü için gerekli olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


F. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


G. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM


Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Oruçreis, Tekstilciler Cd. No:3, 34235 Esenler/İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, ilbakturizm@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@ramadaplazatekstilkent.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

H. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA


Bu Aydınlatma Metni Otel tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Otel, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Otel tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin www.ramadaplazatekstilkent.com adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.
+90(212) 443 03 03